کوره های کانتینیوس

همانطور که از نام این کوره ها مشخص است کوره های کانتینیوس به کوره هایی گفته می شود که به صورت مداوم و پیوسته کار می کنند .

در واقع بارگذاری و استخراج بار در آنها به روش مداوم انجام می شود و توانایی روشن ماندن به صورت ۲۴ ساعتی را دارا می باشند .

از جمله مزیت‌های این کوره تسریع زمان و افزایش میزان تولید در بازه زمانی می باشد